Algemene voorwaarden, en privacyverklaring webwinkel.

Privacyverklaring omtrent ons eigen webwinkel.

Met het bestellen van producten via deze webwinkel  geef je je persoonlijke gegevens in vertrouwen aan ons. Op’t Goede Spoor, Reform&More heeft de discretie met betrekking tot je persoonlijke gegevens dan ook hoog in het vaandel staan. Omdat we hier over jouw gegevens praten, is het niet meer dan eerlijk dat jezelf hierover de controle houdt. Dit in gedachten houdend, heeft Op’t Goede Spoor, Reform&Moredan ook dit reglement opgesteld.

Persoonlijke gegevens worden bij binnenkomst in een beveiligde database gezet, die alleen toegankelijk voor de winkeleigenaares. Je gegevens worden automatisch uit ons bestand verwijderd, wanneer je een jaar na je laatste bestelling geen nieuwe bestelling meer plaatst. Wil je echter dat dit eerder gebeurt, neem dan contact op met Op’t Goede Spoor, Reform&Morel via het contactformulier. Contactgegevens worden eveneens verwijderd wanneer de gegevens onjuist blijken te zijn, wanneer de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient en wanneer de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Op’t Goede Spoor, Reform&Morel wil benadrukken dat uw persoonlijke gegevens niet kunnen worden ingezien door derden en deze zullen dan ook nooit worden doorverkocht. Je gegevens kunnen wel worden gebruikt om de services, aangeboden door Op’t Goede Spoor, Reform&More, te verbeteren. Tevens kan Op’t Goede Spoor, Reform&Morel je gegevens gebruiken om commerciële boodschappen speciaal aan jou te richten.

Op’t Goede Spoor, Reform&More behoudt zicht het recht de privacyverklaring elk moment aan te passen. De aanpassingen worden gepubliceerd op deze pagina.


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Op’t Goede Spoor, Reform&More. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Op’t Goede Spoor, Reform&More . Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Op’t Goede Spoor, Reform&More behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Op’t Goede Spoor, Reform&More erkend.

 →Link : Hoe zit het ook alweer met het ruilen en terugbrengen van producten?

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt, na betaling van het artikel via de bank/kassa
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Op’t Goede Spoor, Reform&More bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument zo spoedig mogelijk minstens een termijn van 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Op’t Goede Spoor, Reform&More zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Op’t Goede Spoor, Reform&More geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% Laag tarief of 21% BTW hoog tarief.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 • 4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 2 werkdagen met opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Op’t Goede Spoor, Reform&More heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Op’t Goede Spoor, Reform&More. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Op’t Goede Spoor, Reform&More er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald dit middels met een tegoedbon die u bij de volgende bestelling kan inleveren door deze terug te mailen als pdf bestand. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.
  4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, voedingssupplementen en voeding.
 • Orgonite producten kunnen niet terug gestuurd worden, deze koop kan om welke reden niet ontbonden worden, hier zit geen zichttermijn op.

Bestellingen die via onze partnersite gedaan zijn:  kunnen niet retour of geruild worden.

Geld terug: Wij werken met tegoed bonnen, dit houd in als u binnen 7dgn een product heeft die retour komt, krijg u géén geld terug maar een tegoed bon.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Op’t Goede Spoor, Reform&More, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Op’t Goede Spoor, Reform&More. Op’t Goede Spoor, Reform&More houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Op’t Goede Spoor, Reform&More respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Op’t Goede Spoor, Reform&More maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Op’t Goede Spoor, Reform&More) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Op’t Goede Spoor, Reform&More . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dgn na levering aan Op’t Goede Spoor, Reform&More schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Op’t Goede Spoor, Reform&More gegrond worden bevonden, zal naar haar Op’t Goede Spoor, Reform&More keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Op’t Goede Spoor, Reform&More en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Op’t Goede Spoor, Reform&More) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Op’t Goede Spoor, Reform&More gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Op’t Goede Spoor, Reform&More voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Op’t Goede Spoor, Reform&More in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Op’t Goede Spoor, Reform&More en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Op’t Goede Spoor, Reform&More zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Op’t Goede Spoor, Reform&More slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Op’t Goede Spoor, Reform&More gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Op’t Goede Spoor, Reform&More kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Op’t Goede Spoor, Reform&More en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Op’t Goede Spoor, Reform&More op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Op’t Goede Spoor, Reform&More behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Op’t Goede Spoor, Reform&More gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 

10.1 Op’t Goede Spoor, Reform&More is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Op’t Goede Spoor, Reform&More alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Op’t Goede Spoor, Reform&More behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Op’t Goede Spoor, Reform&More gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Op’t Goede Spoor, Reform&More bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Op’t Goede Spoor, Reform&More is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Op’t Goede Spoor, Reform&More aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Op’t Goede Spoor, Reform&More zolang de afnemer de vorderingen van Op’t Goede Spoor, Reform&More uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Op’t Goede Spoor, Reform&More wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Op’t Goede Spoor, Reform&More en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Leeuwarden kennis, tenzij Op’t Goede Spoor, Reform&More er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

image_pdfimage_print