Algemene voorwaarden Praktijk

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Praktijk Other Care en de cliënt waarop de praktijk/salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur (werkdagen) dit persoonlijk door te geven  via de praktijk email. 

Afspraken die via Facebook whats app (of pb ) berichten binnen komen, worden niet geaccepteerd. Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag de praktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Other Care de behandeling weigeren. Als er een behandelprotocol opgezet wordt, dient de cliënt deze behandeling te voltooien. Mits hierin wederzijdse overeen gekomen is om de behandeling te stoppen. Dan kan deze afspraak geannuleerd worden, u dient alsnog de helft van de gemaakte kosten te betalen als hier onkosten mee gemoeid zijn, hierin kunt u denken aan reserveringskosten en administratiekosten, indien van toepassing. U dient rekening te houden als u besluit te stoppen dat u dit aangeeft bij een behandeling. Zodat we het behandelprotocol netjes kunnen afsluiten en dat u weggaat zonder naaldjes. Mocht u echter later besluiten de behandeling af te breken, en niet meer terug komen om de naaldjes te verwijderen is dit op eigen verantwoordelijkheid, u bent wel verplicht om dan de laatste behandeling te betalen. (ondanks dat u niet meer langs komt). Praktijk Other Care is niet aansprakelijk als een behandeling niet aanslaat, dit kan om diversen redenen gebeuren. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor uw gezondheid. Wanneer iets in de behandeling niet goed voelt, geef dit dan aan. Praktijk Other Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de salon.

3. Betaling

De behandelingen dienen contant betaald te worden in de praktijk. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen. Betaling in termijnen is niet mogelijk. Van behandelingen die tussendoor gestaakt worden, krijg u een factuur toegezonden, deze dient binnen 7 dagen betaald te worden. Blijft deze betaling uit zijn wij genoodzaakt om u een herinnering te versturen met de daarbij behorende extra kosten.

4. Aansprakelijkheid

Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Praktijk Other Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

Praktijk Other Care, Claudia is geen huisarts, raadpleeg altijd uw arts bij ziekte!